Đà Nẵng kiên quyết thu hồi 4000 M2 đất để mở lối xuống biển