Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2018.

Theo đó, đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 19/8/2018 thì không áp dụng theo quy định này. Đồng thời, đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND Thành phố ban hành trước ngày này thì thực hiện theo chính sách, phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định này.

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND (Quyết định số 28) đã quy định rõ các nội dung chính, như: bồi thường, hỗ trợ về đất; bồi thường, hỗ trợ về tài sản; bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; chính sách hỗ trợ; tái định cư. Trong đó, về chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất, được giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND Thành phố quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ,khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ về tài sản, quy định khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Tuy nhiên, tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, i Khoản 1 Điều 16 và các Điểm b, d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013; tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái với quy định hoặc tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất; công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các công trình khác không còn sử dụng… thì không được bồi thường.

Quyết định 28 đã quy định các chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu và hỗ trợ tự lo chỗ ở mới áp dụng cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện tái định cư; hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ chi phí di chuyển cho các trường hợp sử dụng nhà ở, đất ở không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ; hỗ trợ thêm cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt việc di dời; hỗ trợ đối với trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện về bồi thường về đất và hộ gia đình, cá nhân thuê, đấu thầu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Về chính sách tái định cư, Quyết định số 28 quy định hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch đó.

Theo quy định này, dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải đảm bảo có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi có quyết định thu hồi đất. Trường hợp tái định cư tại chỗ thì phải có phương án bố trí chỗ ở khác cho người dân hoặc chi trả tiền thuê nhà trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư.

Quyết định số 28 cũng quy định trường hợp người có đất bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất của dự án không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt hoặc đang có khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng đất, nhà và tài sản khác (kể cả trường hợp đồng quyền sử dụng đất) mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích ấy sẽ được chuyển vào Kho bạc nhà nước theo quy định, chờ sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì chi trả cho người có quyền sử dụng nhà, đất, tài sản. Và trong thời gian chờ giải quyết, thì người bị thu hồi đất hoặc bị ảnh hưởng vẫn phải chấp hành di chuyển, giao đất hoặc bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Nguyễn Quỳnh

Đánh giá: Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ tái định cư