Cần có phép toán dài hạn để giải quyết bài toán giãn dân đô thị

Cần có phép toán dài hạn để giải quyết bài toán giãn dân đô thị

Đánh giá: Cần có phép toán dài hạn để giải quyết bài toán giãn dân đô thị