Cần có phép toán dài hạn để giải quyết bài toán giãn dân đô thị