TPHCM phân loại biệt thự cũ với 6 tiêu chí

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ trên địa bàn TPHCM.

Quy định này nêu rõ, biệt thự là nhà ở riêng biệt (hoặc có nguồn gốc là nhà ở đang được dùng vào mục đích khác) được xây dựng độc lập hoặc bán độc lập, có khoảng sân ở xung quanh nhà (tối thiểu có 3 mặt công trình), có lối ra vào riêng biệt, có số tầng chính không quá 3 tầng. Các biệt thự xây dựng trước năm 1975 đều được coi là biệt thự cũ.

Các biệt thự cũ được phân loại thành 3 nhóm. Nhóm 1 là các biệt thự cũ có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ do Hội đồng Phân loại biệt thự TP xác định, lập danh sách và UBND TPHCM phê duyệt. Nhóm 2 là các biệt thự cũ không thuộc nhóm 1 nhưng có giá trị về nghệ thuật kiến trúc, lịch sử, văn hóa do Hội đồng Phân loại biệt thự TP xác định, lập danh sách và trình UBND TPHCM phê duyệt. Nhóm 3 là các biệt thự cũ không thuộc 2 nhóm trên. Nhóm 1 và nhóm 2 cần được bảo tồn theo nguyên tắc giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng, độ cao. Nhóm 3 không cần bảo tồn, được phép tháo dỡ khi có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình mới. Việc phân loại nhóm biệt thự cũ dựa trên chấm điểm 6 tiêu chí cụ thể. Trong đó, 3 tiêu chí chính là kiến trúc, nghệ thuật – cảnh quan đô thị – lịch sử văn hóa và 3 tiêu chí phụ gồm tính nguyên gốc – tính toàn vẹn và tình trạng chất lượng công trình.

UBND TPHCM giao Chủ tịch Hội đồng Phân loại biệt thự TP căn cứ vào nội dung của quy định này tổ chức họp hội đồng để tiến hành đánh giá và phân loại các loại biệt thự cũ trên địa bàn TP, trình UBND TP xem xét phê duyệt danh mục biệt thự cũ thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Việc đánh giá và phân loại biệt thự này có hiệu lực từ ngày 20-9-2018 và không áp dụng đối với các biệt thự đã được xếp hạng hoặc được các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa xác nhận đủ tiêu chuẩn xếp hạng theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.

PHAN LÊ

Đánh giá: TPHCM phân loại biệt thự cũ với 6 tiêu chí