UBND TP.HCM xin lỗi nhân dân vì sai phạm ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt; chân thành xin lỗi nhân dân TP.HCM, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đánh giá: UBND TP.HCM xin lỗi nhân dân vì sai phạm ở Thủ Thiêm