Ngành du lịch : Tỷ trọng chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhưng chưa hiệu quả

Ngành du lịch : Tỷ trọng chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhưng chưa hiệu quả

Đánh giá: Ngành du lịch : Tỷ trọng chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhưng chưa hiệu quả