Ngành du lịch : Tỷ trọng chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhưng chưa hiệu quả