Có được chuyển nhượng công trình khi chưa có chứng nhận sở hữu không?