Tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư