Buộc di dời 19 căn nhà gỗ trong phạm vi danh thắng