Dubai Creek Tower | Tòa nhà thay thế Kingdom Tower trở thành tòa nhà cao nhất thế giới

Dubai Creek Tower | Tòa nhà thay thế Kingdom Tower trở thành tòa nhà cao nhất thế giới

Đánh giá: Dubai Creek Tower | Tòa nhà thay thế Kingdom Tower trở thành tòa nhà cao nhất thế giới