Giới thiệu Empire City, Quận 1 mới của Sài Gòn trong tương lai