(Video ngắn) Tổng quan tòa nhà cao nhất miền Trung trong tương lai