Nửa cuối 2018 : Căn hộ nghỉ dưỡng biển vẫn là kênh sinh lợi hiệu quả